Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisów internetowych. Serwisy internetowe Usługodawcy w szczególności zawierają informacje i materiały na temat usług i produktów, których dostawcami są Partnerzy oraz umożliwiają Usługobiorcom wybór najlepszej dla nich oferty tych produktów.

3. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest firma Kampanie Online LTD, z siedzibą w Londynie, 71-75 Shelton Street

§ 2

Definicje pojęć użytych w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
Multiformularz – zamieszczony w Serwisie formularz internetowy Usługodawcy, stanowiący w szczególności ofertę świadczenia usługi wypełniania formularzy Partnerów, za pomocą których Usługobiorca może udostępnić Usługodawcy własne dane osobowe i kontaktowe oraz zlecić Usługodawcy wykonanie nieodpłatnej usługi wypełnienia, w jego imieniu, formularza kontaktowego wybranego Partnera,
Partner – osoba trzecia związana z Usługodawcą umową na przedstawianie oferty świadczenia usług (w szczególności banki, kredytodawcy, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług telewizyjnych, sprzedawcy energii elektrycznej, usługodawcy świadczący usługi dostępu do internetu, biura podróży oraz inne instytucje finansowe),
Serwis – serwis internetowy, którego wydawcą jest Usługodawca,
Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisów lub ze świadczonych przez Usługodawcę usług, w celach i w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3

1. Usługodawca nieodpłatnie świadczy w Serwisie następujące usługi drogą elektroniczną:informacyjne – polegające na publikowaniu w Serwisie ogólnodostępnych informacji o produktach i usługach Partnerów, a także o najpopularniejszych wskaźnikach finansowych i ekonomicznych,informacyjno-marketingowe – w ramach których Usługobiorca kojarzony jest z Partnerem w sposób umożliwiający przekazanie Partnerowi danych niezbędnych dla przedstawienia oferty na świadczenie usług lub też oferowane są mu produkty Partnerów dobrane w oparciu o analizę zachowań i preferencji Usługobiorcy.

2. W ramach usług informacyjnych Usługodawca może:przesyłać, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,używać, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,zbierać, przechowywać i udostępniać Partnerom dane osobowe Usługobiorców, w związku i w celu wykonania usługi,przesyłać Usługobiorcy, na podany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, informacje o statusie wniosków oraz inne informacje wymagane przepisami prawa 

3. Świadczenie usług informacyjno-marketingowych przez Usługodawcę polega na:zamieszczaniu w Serwisie Multiformularzy,zamieszczaniu w Serwisie formularzy kontaktowych Partnerów lub odnośników do serwisów internetowych Partnerów, w celu samodzielnego wypełnienia przez Usługobiorcę w sposób umożliwiający udostępnienie Partnerowi przez Usługobiorcę danych osobowych i kontaktowych, wraz z wyrażeniem niezbędnych zgód na rzecz Partnera.

4. Usługodawca informuje, że nie jest, w ramach czynności wskazanych powyżej, pośrednikiem ubezpieczeniowym, pośrednikiem kredytowym lub pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu odnośnych przepisów.

5. Korzystając ze świadczonych usług informacyjnych Usługobiorca może:zapoznawać się z informacjami o produktach i usługach Partnerów oraz innymi treściami opublikowanymi w serwisie internetowym Usługodawcy,komentować opublikowane informacje i treści w sposób i w formie przyjętej w serwisie.

§ 4

1. Usługobiorca przyjmuje ofertę Usługodawcy na zawarcie umowy na wykonanie usługi wypełnienia formularza kontaktowego Partnera poprzez:wypełnienie Multiformularza, (poprzez podanie przez Usługobiorcę jego danych umożliwiających kontakt z Partnerem, w szczególności imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej),wskazaniu na Multiformularzu wybranych przez Usługobiorcę Partnera lub Partnerów,zapoznaniu się z warunkami świadczenia usługi oraz przedstawionymi warunkami produktowymi Partnera,zaakceptowaniu warunków świadczenia usługi, w tym wyrażeniu niezbędnych lub wymaganych przez Partnera zgód.

2. Bezzwłocznie po złożeniu przez Usługobiorcę stosownego zlecenia Usługodawca przystępuje do wykonania usługi na rzecz Usługobiorcy, w szczególności udostępnia dane Usługobiorcy wskazanemu Partnerowi. W związku z tym, że usługa zostaje wykonana w pełni w udostępnienia danych Partnerom, Usługodawca informuje, iż Usługobiorcy będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą..

§ 5

1. Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Materiały te nie stanowią także rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z Partnerów.

2. Usługodawca informuje, że niezależnie od zastosowanych środków technicznych wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji mogą nie mieć charakteru poufnego, a przez to mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów, w szczególności za:treść oferty przedstawionej przez Partnera,sposób przetwarzania danych osobowych przez Partnera,sposób wykonania zawartej umowy przez Partnera.

§ 6

1. Usługobiorca może korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Usługobiorcy korzystającemu z Serwisu nie wolno w żaden sposób dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie.

§ 7

1. Usługodawca wskazuje, że przedstawione wyliczenia oraz zestawienia opierają się na wypracowanej metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez innych Partnerów. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą.

2. Wszelkie informacje udostępnione w Serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.

3. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.przetwarzanie danych osobowych

§ 8

1. Usługodawca, wykonując usługę wypełnienia formularza kontaktowego Partnera, przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorcy podane przez Usługobiorcę na Multiformularzu: imię, nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

2. W celu wykonania usługi określonej w ust. 1 Usługodawca może dodatkowo przetwarzać, za zgodą Usługobiorcy, następujące dane osobowe Usługobiorcy: adres, kraj, miejscowość, data urodzenia, wiek, płeć, informacje finansowe, w tym o posiadanych produktach bankowych, a także kredytach i zadłużeniu, w tym także o wpisach do biura informacji gospodarczej lub Biura Informacji Kredytowej.

3. W celu wykonania usługi określonej w ust. 1 Usługodawca może udostępniać dane osobowe wskazanym przez Usługobiorcę Partnerom, w szczególności bankom, kredytodawcom, instytucjom pożyczkowym pośrednikom kredytowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz innym instytucjom finansowym.

4. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

§ 9

1. Usługodawca zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób określony przepisami rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych oraz obowiązującym ustawodawstwem krajowym

2. Usługodawca nie przetwarza danych osobowych zamieszczonych w formularzach.

3. Usługodawca informuje, iż w związku z korzystaniem z usług może przetwarzać m.in. następujące dane eksploatacyjne i technologiczne dotyczące urządzeń, z których korzysta Usługobiorca: oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca, w tym dane o lokalizacji,informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

4. Korzystanie z Usług może wymagać udzielenia przez Usługobiorcę zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Usługobiorcy. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę. Usługobiorca może odmówić udzielenia zgody poprzez użycie odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce internetowej.

5. Usługodawca informuje, że świadczenie usług informacyjno-marketingowych nie oznacza przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Partnera jako administratora danych osobowych.

6. Usługodawca informuje, że w związku z określonym powyżej sposobem świadczenia usług Usługodawca nie wykonuje w imieniu Usługobiorców obowiązków w zakresie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Usługobiorca, który zamierza skorzystać z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, lub cofnąć zgody wyrażone na rzecz Partnera, powinien osobiście zwrócić się z tym żądaniem do każdego z Partnera.

§ 10

1. Serwis jako całość, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią przedmiot praw Usługodawcy i mogą być wykorzystane przez Usługobiorców wyłącznie do celów zgodnych z ich przeznaczeniem.

2. Informacje i materiały zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Usługobiorców tylko w sposób niezbędny do korzystania z usług.


3. Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej licencji na korzystanie z informacji i materiałów wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem oraz celem świadczenia usług.warunki techniczne techniczne świadczenia usług

§ 11

Usługobiorca może korzystać z usług przy użyciu dowolnego urządzenia teleinformatycznego podłączonego do sieci internet, w szczególności komputera osobistego lub urządzenia mobilnego (smartfonu, tabletu) wyposażonego w przeglądarkę internetową.reklamacje

§ 12

1. Każdy Usługobiorca ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę, a także dotyczącą:sposobu lub jakości świadczenia usług,działalności Serwisu.

2. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia, a następnie informuje Usługobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia. 

3. Usługobiorca może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/5. Ewentualne spory dotyczące sposobu świadczenia usług rozpoznawać mogą sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 13

1. Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą sposobu świadczenia usług przez Partnera.

2. W celu złożenia reklamacji dotyczącej sposobu świadczenia usług przez Partnera Usługobiorca powinien skontaktować się bezpośrednio z Partnerem, w sposób wskazany na stronie internetowej Partnera.postanowienia końcowe

§ 14

1. Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w Serwisie

2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:zmianę przepisów prawa,rozszerzenie funkcjonalności Serwisu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług,zmianę sposobu świadczenia usług.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 r.