Regulamin serwisu MultiBanki.pl

I. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ("Ustawa o ochronie danych") jest MultiBanki.pl, zwany dalej Administratorem.

II. Dane Użytkownika przekazywane Administratorowi poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza rejestracyjnego pozostają własnością Użytkownika.

III. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Administratora, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Administratora.
b) przekazanie danych osobowych Partnerom w celu wykonania symulacji kredytowych i zaprezentowania oferty.
c) wysyłkę informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub kontakt telefoniczny na zamieszczony w formularzu numer telefonu

IV. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania.

V. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych.

VI. W każdym przypadku dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

VII. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich prawowitych właścicieli.

VIII. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o wysłanie wiadomości na adres info@multibanki.pl

IX. Zarówno układ treści zawarty w serwisie MultiBanki.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich. Zawartość serwisu BiuroKredytowe.waw.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Administratora i w ramach przeznaczenia określonego przez Administratora.

X. Ze względu na techniczne ograniczenia Administrator nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. Administrator dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Administrator nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

XI. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania wyłącznie poprawnych danych kontaktowych.

XII. Administrator w niektórych przypadkach może pobierać dodatkowe opłaty od udzielonych pożyczek lub kredytów. Opłaty będą pobierane na podstawie odrębych ustaleń.

XIII. Administrator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie BiuroKredytowe.waw.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

XIV. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2012 roku.